IZVOD IZ ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
( SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE TUZLA BROJ 4/10 OD 27.04.2010 GODINE )Član 109.

Kućnim smećem u smislu ove Odluke, smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, individualnim stambenim objektima, poslovnim prostorima, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.


Član 111.

Na području općine Tuzla se organizuje odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih javnih površina, dužni su se uključiti u prikupljanje i odvoz smeća zaključivanjem ugovora sa davaocem komunalne usluge o pružanju usluga odvoza smeća, i plaćati mjesečnu naknadu na ime korištenja ovih usluga pravnom ili fizičkom licu kome je povjereno vršenje ovih poslova.
 

Član 113.

Pravnim ili fizičkim licima koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom i građanima, kao korisnicima usluga, te JKP „Komunalac“ Tuzla, zabranjuje se svako samovlasno premještanje posuda za smeće s mjesta koja su određena na način iz stava 3. ovog člana.

 

Član 114.

Kućno smeće se odlaže u posude za smeće, a Općiniski načelnik može odrediti da se smeće odlaže i na drugi način, na čitavoj Općini ili samo u pojedinim dijelovima Općine, o čemu će istovremeno donijeti i odgovarajući pravilnik kojim će se regulisati način i uslovi, kao i područje na kojem će se vršiti odvoz smeća na drugi način. Na posudi za smeće mora biti oznaka korisnika i vlasnika posude i znak zabrane parkiranja vozila ispred posude, koji se postavlja na posudi za smeće i koje postavlja javno komunalno preduzeće koje vrši odvoz smeća.
 

Član 116.

Korisnici usluga odvoza smeća u individualnim stambenim objektima, dužni su nabaviti posude za smeće čiju vrstu i tip određuje JKP „ Komunalac“ Tuzla i iste držati u svom privatnom posjedu (dvorištu) na kapiji.
 

Član 117.

Mjesto za smještaj posuda za kućno smeće određuje općinska služba nadležna za komunalne poslove na prijedlog javnog komunalnog preduzeća, odnosno drugog pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća, a po pribavljenom mišljenju općinske službe nadležne za prostorno uređenje . Mjesto za posude za smeće ne može se određivati na zajedničkom stepeništu, na ulazu u zgradu ili na kolovozu. Mjesto na kome se drže posude za smeće mora se održavati u čistom i urednom stanju. Upotreba prostorija koje su određene za držanje smeća u druge svrhe nije dozvoljena bez odobrenja nadležnog općinskog organa.
 

Član 118.

Korisnici odvoza kućnog smeća su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posudu za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži, osim u slučaju kada je posuda za smeće pretrpana, u kom slučaju se smeće može odlagati uz posude za smeće, ali isključivo u zatvorenoj ambalaži. Prilikom odlaganja kućnog smeća korisnik usluge je dužan ambalažini otpad (kartonske kutije i slično) usitniti. Ambalažni otpad korisnici poslovnih prostora u kojima obavljaju poslovnu djelatnost, dužni su odlagati na posebna mjesta koja odredi pravno ili fizičko lice kome je povjeren posao odvoza smeća. Ovo lice je dužno da sakuplja ambalažni otpad i posebno ga skladišti.
 

Član 119.

Javno komunalno preduzeće, odnosno ovlašteno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća, dužno je na područjima Općine, na kojima se vrši organizirano odvoženje kućnog smeća, najmanje jedan puta sedmično, odvoziti kućno smeće sabirnim vozilima, na način koji zadovoljava higjensko-zdravstvene propise. Općinski načelnik može odrediti da se u čitavoj Općini, ili u pojedinim dijelovima, smeće odvozi dva ili više puta sedmično a prema programu odvoženja smeća javnog komunalnog preduzeća, odnosno drugog pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno vršenje poslova odvoza smeća.
 

Član 120.

Posude za smeće u kolektivnim stambenim objektima i u javnim objektima, pripremaju za odvoz i iznose do mjesta određenog za sabiranje radnici javnog komunalnog preduzeća, odnosno pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno vršenje odvoza smeća. Posude za odlaganje smeća iz poslovnih prostora individualnih stambenih objekata, do mjesta određenog za sabiranje dopremaju korisnici tih prostora i objekata. Ako specijalno vozilo ne može proći određenim ulicama, javno komunalno preduzeće, odnosno pravno ili fizičko lice kome je povjereno vršenje odvoza smeća, u pismenom sporazumu s organima mjesne zajednice, odredit će mjesto, način i uvjete prikupljanja smeća. U slučaju iz prethodnog stava, korisnici stambenih i poslovnih prostorija su obavezni da posude za smeće iznesu do mjesta određenog za prikupljanje smeća.
 

Član 122.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću, te vađenje istog iz posude za smeće. Zabranjeno je spaljivanje bilo koje vrste smeća i krupnog otpada na otvorenom prostoru.
 

Član 169.

Novčanom kaznom, u iznosu od 30 do 300 konvertibilnih maraka, kaznit će se građanin :

- Ako postupa protivno članu 113. Odluke
- Ako ne nabavi posudu za smeće (član 116.)
- Ako odlaže kućno smeće suprotno članu 118. Odluke
- Ako postupa protivno članu 118. Odluke
- Ako rasipa i prlja prostor oko posude, ne usitni ambalažu otpada, ili ako oštećuje posude za smeće (član 118. Stav 2. I 3.)
- Ako prebire, prekopava, ili odnosi smeće iz posuda za smeće (član 122.)
- Ako stavlja krupni ptpad u posude za kućno smeće (član 124.stav 4)
- Ako postupi protivno članu 119. Stav 2.
- Ako odlaže krupni otpad na mjesta koja nisu za to određena (član 124. Stav 3.)
 Član 172.

Novčanom kaznom od 100 do 600 konvertibilnih maraka, kaznit će se građanin ako ne postupi po pismenom ili usmenom nalogu inspektora u obliku rješenja ili zaključka.
 

 

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević