Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Monday, 25 April 2016

Broj: 01-510/16-7
Datum: 22.04.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-510/16-6 od  22.04.2016. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog specijalnog vozila autosmećar sa nadgradnjom (hidraulički press mehanizam za sabijanje otpada) za potrebe JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na ovom linku možete pogledati cijeli dokument.

 
Akcija proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada
Tuesday, 29 March 2016
 Na osnovu člana 123. Odluke o komunalnom redu Općine Tuzla (Službeni glasnik Općine Tuzla 4/10-drugi dio), JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla će prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Grada Tuzla za 2016. godinu, u aprilu mjesecu 2016. godine sprovesti Akciju proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Proljetna akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 18. aprila - 24. aprila, 2016. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpada.
 
Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatraju: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.
 
E-račun za privredna lica
Thursday, 17 March 2016

Ako ste privredni subjekat na području grada Tuzla, i korisnik ste usluga odvoza komunalnog otpada, JKP Komunalac Tuzla d.o.o. Vam je omogućio da mjesečne račune možete primati putem elektronske pošte. Za ovu vrstu dodatne usluge neophodno je da potpišete i ovjerite izjavu za DOSTAVU RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (KUPCI – PRIVREDA), te istu pošaljete na naš email Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Formu izjave možete skinuti ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-237/16-7
Monday, 14 March 2016

Broj: 01-237/16-7
Datum: 07.03.2016. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-237/16-6 od  07.03.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-237/16-6 od 07.03.2016. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina dodjeljuje se ponuđaču „EXPERTING“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-421/16 od 03.03.2016. godine, za ponuđenu cijenu 3.105,00 KM КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-236/16-7
Monday, 14 March 2016

Broj: 01-236/16-7
Datum: 09.03.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-236/16-6 od  09.03.2016. godine, u postupku javne nabavke robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-236/16-6 od 09.03.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima dodjeljuje se ponuđaču „GUMA M“ d.o.o. Mostar, ponuda broj: 01-445/16 od 08.03.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pregledati ovdje.

 
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Wednesday, 24 February 2016

Broj: 01-2184-15/16-7
Datum:05.02.2016. godine


Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. st. 6.Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu Uputstva Agencije za javne nabavke br: 02-02-1-4855-1/15 od 22.12.2015. godine, zaprimljen kod ugovornog organa pod brojem: 01-2337/15 dana 24.12.2015. godine, a u postupku javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća je donio ODLUKU о otkazivanju postupka javne nabavke.

Član 1.
Otkazuje se postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2016. godinu
Tuesday, 09 February 2016

Broj: 01- 2249/15-3.1
Tuzla, 09.02.2016. godina

Na osnovu 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i člana 53. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, te na osnovu Zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana nabavki za 2016. godinu br: 01-191/16 od 05.02.2016. godine podnesenog od strane rukovodioca Sektora tehničkih poslova, direktor preduzeća donosi O D L U K U o Izmjenama i dopunama Plana nabavki JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla za 2016. godinu.

Na sljedećem linku možete pročitati cijelu Odluku.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 61 - 72 od 160

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević