Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca
Administrator   
Tuesday, 09 April 2019
Broj: 01-335/19-6
Datum: 01.04.2019. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-347/19-5 od  28.03.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-335/19-5 od 28.03.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina se dodjeljuje ponuđaču „Experting“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-550/19 od 28.03.2019. godine, za ponuđenu cijenu 2.700,00 KM КМ bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan došpis možete pogledati ovdje.