HIGIJENA GRADA I ZIMSKA SLUŽBA

HIGIJENA GRADA

PRANJE JAVNIH ASFALTNIH POVRŠINA
Pod pranjem javnih asfaltnih površina podrazumjeva se čišćenje i pranje vodenim šmrkovima javnih asfaltnih površina na području grada Tuzla, prema utvrđenom planu i programu. Pranje se vrši specijalizovanim vozilima autocisternama sa šmrkovima, čiju posadu čine vozač i 2 komunalna radnika, perača koji rade na mlaznicama. Njihov rad na pranju saobračajnica i asfaltnih javnih površina prati i rad komunalnih radnika koji rade na uklanjanju otpadaka i nečistoća.

MAŠINSKO METENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA
Mašinsko metenje saobraćajnica i javnih asfaltnih površina predstavlja rad specijalnih vozila autočistilica, sa tovarnim prostorom, usisivačem i četkama za prikupljanje nečistoća sitne granulacije sa javnih asfaltnih površina i saobraćajnica. Prema planu i programu rada Higijene grada, radi se sa dvije autočistilice, gdje veća radi na metenju i usisavanju nečistoća sa saobraćajnica, a mala čistilica prvenstveno radi na čiščenju šetnica, trotoara i trgova.

RUČNO ČIŠČENJE
Pod ručnim čišćenjem smatra se čišćenje gradskih javnih površina od svih otpadaka prema planu i programu rada. Obavljaju se poslovi redovnog pražnjenja svih korpica sa autobuskih stajališta, uklanjanje i transport svih otpadaka sa saobraćajnica i razdjelnih ostrva. Rad komunalnih radnika na terenu prati putarsko vozilo za utovar i transport skupljenog otpada. Prema planu i programu radi se u dnevnoj i nočnoj smjeni, uglavnom kao prateća podrška pranju autocisternama.
 

DOMAĆINI
U sastavu Higijene grada rade komunalni radnici, domaćini koji su prema Planu i programu raspoređeni po utvrđenim reonima. Zaduženi su za ručno metenje i čišćenje javnih površina od svih uočljivih otpadaka (papiri, lišće, pat flaše, i sl.) sa trotoara, razdjelnih ostrva i drugih javnih površina na reonu za koji su zaduženi. Također obavljaju poslove pražnjenja uličnih korpica za smeće postavljenih na javnim površinama i čišćenju oglasnih tabla.

UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA
Jedna od aktivnosti Higijene grada je i uklanjanje divljih deponija na području grada Tuzla. Divlje deponije se uklanjaju ručno i angažovanjem dodatne mehanizacije za utovar i transport otpada. Pojavljuju se u uglavnom udaljenijim dijelovima grada, u šumskim predjelima, vodotocima i izletištima, a rezultat su uglavnom ljudskog nemara i neadekvatnog odlaganja kabastog i komunalnog otpada od strane nesavjesnih građana.

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
Jedna od aktivnosti Higijene grada je i rad higijeničarske službe, čiji se rad odnosi na skupljanje i prevoženje napuštenih, izgubljenih i pasa (mačaka) lutalica sa javnih površina na području grada Tuzla do veterinarske stanica, a poslje adekvatnog tretmana isti se prevoze u privremeno sklonište, gdje borave do udomljavanja. Pored toga higijeničarska služba radi i na neškodljivom uklanjanju životinjskih leševa sa javnih površina, te njihovo adekvatno zbrinjavanje.

 

ZIMSKA SLUŽBA

U cilju normalnog odvijanja saobraćaja u gradu i na lokalnim i nekategorisanim putevima koje po Odluci Grada Tuzle održava organ uprave nadležan za komunalne poslove, poslovi održavanja su povjereni JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla. Način rada zimske službe je definisan u Planu i programu rada.
 

To podrazumjeva uklanjanje snijega sa saobraćajnica, trotoara, trgova i šetnica na području grada Tuzla. Pored uklanjanja snijega, vrši se i posipanje abrazivnog materijala, za sprečavanje poledice.
 

Rad Zimske službe je definisan u Planu i programu rada na način da su sve javne asfaltne površine kategorisane u tri priorita djelovanja. Sa početkom snježnih padavina sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo izlaze na teren i rade na obezbjeđivanju prohodnosti saobraćajnica i trotoara koji su kategorisani kao I prioritet.

 
Ako se intenzitet padavina smanji, i obezbjedi prohodnost asfaltnih površina I prioriteta, prelazi se na na rasčiščavanje i posipanje abrazivnog materijala po saobraćajnicama II i III prioriteta.