Projekat "Selektivno prikupljanje organskog otpada"
Thursday, 11 October 2018
Početkom augusta 2018. otpočela je realizacija projekta "Selektivno prikupljanje organskog otpada iz privrednih subjekata u gradu Tuzla". Značaj predvidjenih ciljeva projekta kada je u pitanju zaštita životne sredine i upravljanje otpadom je prepoznat i podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH , kao glavnog pokrovitelja sa učešćem od 40.000,00KM, dok je učešće JKP Komunalac Tuzla d.o.o. u iznosu od 27.948,12KM kao nosioca aktivnosti. Kompletan budžet projekta će biti utrošen za nabavku adekvatne opreme, a sve u cilju uspješne realizacije zacrtanih projektnih ciljeva. Sve realizovane aktivnosti u toku trajanja projekta ce se moci pratiti u vidu novosti na ovom web portalu. 

Opširnije...
 
Akcija proljetnjeg preuzimanja kabastog otpada
Thursday, 05 April 2018

Proljetna akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada za vašu MZ, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 16. aprila - 22. aprila 2017. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpada.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

 
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Tuesday, 19 September 2017

Broj: 01-1738/17-5
Datum: 18.09.2017. godina

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a), člana 70. st. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1738/17-3 od 18.09.2017. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog teretnog vozila sa nadgradnjom termoking (hladnjača) za transport mesnog i klaoničkog otpada, direktor je donio DLUKU o poništenju postupka javne nabavke.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Revidiran Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Tuesday, 04 July 2017
Broj:01-1273/17-3
Tuzla, 29.06.2017. godine

Na osnovu odredbe člana 8., a u vezi sa članom 35. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), na prijedlog uprave preduzeća, Nadzorni odbor JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, na sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donio je ODLUKU izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu.
 
Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Odluka o najpovoljnijem ponudjaču 01-901/17-7
Tuesday, 06 June 2017
Broj: 01-901/17-7
Tuzla, 05.06.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b),  člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-901/17-6 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke bankarskih usluga-odobravanje kredita za nabavku opreme, direktor JKP  „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-901/17-6 od 02.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku bankarskih usluga-odobravanje kredita za nabavku opreme-dodjeljuje se ponuđaču NLB Banka d.d. Sarajevo, ponuda broj: 01-1106/17 od 01.06.2017. godine, za ponuđenu cijenu 25.360,00 КМ,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
Nabavka sezonskog cvijeća i sadnica
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-566/17-9
Datum: 21.04.2017. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-566/17-8 od  21.04.2017. godine, u postupku javne nabavke sezonskog cvijeća i sadnica, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-566/17-8 od 21.04.2017. godine i ugovor za javnu nabavkusezonskog cvijeća i sadnicadodjeljuje se ponuđaču„Eko centar GS“ d.o.o. Srebrenik, ponuda br: 01-759/17 od 14.04.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 26,10 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Usluga sistematskog pregleda radnika
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-415/17-7
Datum: 28.03.2017. godina


Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), član, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-415/17-6 od  28.03.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga sistematskog pregleda radnika, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-415/17-6 od 28.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda radnika dodjeljuje se ponuđačuSpecijalistički centar „S MEDICO“ Bijeljina, ponuda br: 01-547/17 od 21.03.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 9.900,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 12 od 117

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević